外国人向け特典(Benefits for foreigners)

外国人向け特典

当シェアハウスでは、入居する外国人の方に、特典を設けております。
他のシェアハウスではない、当社独自のサービスです。
特に、入国間もない方、日本語がまだ不安な方のために用意しております。
1:住居を借りたい場合
シェアハウスから出るとき、新しく家を借りたいと思っても、外国人不可物件が多数あります。また、保証人が必要な場合がほとんどです。
この場合、外国人が借りることのできる不動産検索のお手伝いや、保証人の立て方などを教えます。
2:日常生活関連
物件近隣の生活用品購入場所や方法、SIMカード等の購入、専門家が必要な場合(行政書士や弁護士など)、紹介などのサポート
3:鍵の紛失対応、急病時の緊急連絡、事件事故遭遇等の緊急連絡
4:かんたんな通訳補助(要予約)
書類作成や履歴書作成時等の日本語解説
特に、就職先を探す場合は、企業探しと在留資格の説明もします。ご相談ください。

対応可能言語:英語、中国語、ベトナム語

Benefits for foreigners

Our share house offers special benefits for foreign residents.
It is not other share house, but our own service.

In particular, it is prepared for those who just arrive in Japan in recentry and for those who are still uneasy about Japanese.

1: If you want to rent a residence
When you leave our shared house, there are many problems, even if you want to rent a new home.
Also, in most cases you need a Japanese guarantor.
In this case, we will help you search real estate that foreigners can borrow, and teach you how to make a Japanese guarantor.
2: For about Daily life
Where and how to buy daily necessities near the shared house, purchase of SIM cards, etc., support for specialists (administrators, lawyers, etc.)
3: emergency contact and correspondence
lost key,sudden illness, accident and incident
4: Easy interpretation assistance (reservation required)
We can help interprit terminology Japanese when you make a document or a resume.
In particular, when looking for a place of employment, we will also search for companies and explain the status of residence. Please contact us.

※Supported languages: English, Chinese, Vietnamese

給外國人帶來的好處

我們的股份公司為外國居民提供特殊福利。
它不是其他股份公司,而是我們自己的服務。
特別是,它為那些剛剛抵達日本的人和那些仍然對日本人感到不安的人做好了準備。
1:如果你想租一個住所
當你離開我們共用的房子時,即使你想租一個新家,也會有很多問題。
此外,在大多數情況下,您需要日本擔保人。
在這種情況下,我們將幫助您搜索外國人可以藉用的房地產,並教您如何建立日本擔保人。
2:關於日常生活
在共享房屋附近購買日用品的地點和方式,購買SIM卡等,支持專家(管理員,律師等)
3:緊急聯繫和通信
失去了關鍵,突發疾病,事故和事故
4:輕鬆的口譯服務(需要預約)
當您製作文件或簡歷時,我們可以幫助日語術語日語。

※支持的語言:英語,中文,越南語

 

Lợi ích cho người nước ngoài

Nhà chia sẻ của chúng tôi cung cấp lợi ích đặc biệt cho cư dân nước ngoài.
Nó không phải là nhà chung khác, mà là dịch vụ riêng của chúng tôi.Đặc biệt, nó được chuẩn bị cho những người mới đến Nhật Bản gần đây và cho những người vẫn không yên tâm về tiếng Nhật.1: Nếu bạn muốn thuê một nơi cư trú
Khi bạn rời khỏi ngôi nhà chung của chúng tôi, có rất nhiều vấn đề, ngay cả khi bạn muốn thuê một ngôi nhà mới.
Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, bạn cần một người bảo lãnh Nhật Bản.
Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm bất động sản mà người nước ngoài có thể vay và hướng dẫn bạn cách làm người bảo lãnh Nhật Bản.
2: Về cuộc sống hàng ngày
Nơi và cách mua nhu yếu phẩm hàng ngày gần nhà chung, mua thẻ SIM, v.v., hỗ trợ cho các chuyên gia (quản trị viên, luật sư, v.v.)
3: liên lạc khẩn cấp và thư từ
mất chìa khóa, bệnh đột ngột, tai nạn và sự cố
4: Hỗ trợ phiên dịch dễ dàng (yêu cầu đặt trước)
Chúng tôi có thể giúp giải thích thuật ngữ tiếng Nhật khi bạn làm tài liệu hoặc sơ yếu lý lịch.

※ Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt

トップページへ戻る